Mẫu sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Thứ tư, 23/05/2018, 22:07 GMT+7

Mẫu sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (hay còn gọi là mẫu sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại) được quy định tại phụ lục 6B Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

Môi Trường Á Châu xin trích dẫn phụ lục 6B dưới đây, nhằm hỗ trợ Quý Doanh nghiệp quan tâm đến mẫu sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, thuận lợi tìm hiểu và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.

 

UBND TỈNH…

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

....., ngày ... tháng ... năm ......

                           

SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Mã số QLCTNH: ........................
(Cấp lần ...)

 

I. Thông tin chung về chủ nguồn thải CTNH:

Tên:

Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính:

Điện thoại:                Fax:                  E-mail:        

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:              ngày cấp:            nơi cấp:

Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:           ngày cấp:           nơi cấp:

 

II. Nội dung đăng ký:

Chủ nguồn thải CTNH đã đăng ký (các) cơ sở phát sinh CTNH kèm theo danh sách CTNH tại Phụ lục kèm theo.

 

III. Trách nhiệm của chủ nguồn thải:

  1. Tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường có liên quan.
  2. Thực hiện đúng trách nhiệm quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  3. (Các trách nhiệm khác..., ví dụ các trách nhiệm đối với việc tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH…)

 

IV. Điều khoản thi hành:

Sổ đăng ký này có giá trị sử dụng cho đến khi cấp lại hoặc chấm dứt hoạt động (và thay thế Sổ đăng ký có mã số QLCTNH :....... cấp lần ... ngày ... / ... / ...... (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký)).

 

 

Nơi nhận:

  • Như phần I;
  • …;
  • Lưu .
  • .

Người có thẩm quyền ký

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

 

 

 

 

...(1)...                                                                                                                     ...(2)...

PHỤ LỤC

(Kèm theo Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH có mã số QLCTNH......
do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh… cấp lần  ... ngày ... tháng ... năm ......)

1. Cơ sở phát sinh CTNH

(Trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):

Tên (nếu có):

Địa chỉ:

Điện thoại:                Fax:                E-mail:

 

2. Danh sách chất thải nguy hại đã đăng ký phát sinh thường xuyên (ước tính)

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

TT

Tên chất thải

Trạng thái tồn tại

 

Số lượng trung bình (kg/năm)

Mã CTNH

 

 

(rắn/lỏng/bùn)

 

 

 

Tổng số lượng

 

 

 

3. Danh sách CTNH đã đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở (nếu có)

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

TT

Tên chất thải

Trạng thái
tồn tại

 

Số lượng (kg/năm)

CTNH

Phương án tái sử dụng/sơ chế/tái chế/xử lý/đồng xử lý/thu hồi năng lượng

Mức độ xử lý

 

 

(rắn/lỏng/bùn)

 

 

 

(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)

 

Tổng số lượng

 

 

 

 

 

 

                      

Ghi chú: Trên đầu (header) các trang của Sổ đăng ký (trừ trang đầu) cần ghi:

  1. Mã số QLCTNH (ngày/tháng/năm cấp Sổ), ví dụ: 01.000001.T (01/3/2015) và đóng dấu treo của Sở Tài nguyên và Môi trường lên vị trí này
  2. Số trang/tổng số trang, ví dụ : Trang 01/10

 

 

Nếu còn vướng mắc về mẫu sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ tổng đài 1900 54 54 50 hoặc để lại thông tin tại Khung hỗ trợ trực tuyến phía dưới website, Môi Trường Á Châu sẽ tư vấn đến Quý Doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất!

>>Tham khảo thêm:

Đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Doanh nghiệp cần biết

Các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

---Môi Trường Á Châu---

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50